بیمارستان فارابی بستک هرمزگان

هرمزگان - بستک: بلوار دکتر سعیدی - خیابان دکتر سعیدی